Veelgestelde coronavragen

Hoe kan ik aan de 14 gemeenten kenbaar maken welke maatregelen ik als organisatie tref i.v.m. het Corona virus?

Wij verzoeken u deze informatie op de website van uw organisatie te vermelden en indien nodig te actualiseren. Gemeenten en cliënten kunnen van de websites van aanbieders de actuele informatie halen. Mocht u hele specifieke informatie hebben met betrekking tot uw organisatie dan kunt u deze rechtstreeks naar betrokken gemeenten en netwerkpartners sturen

OZJT ontvangt informatie van zorgaanbieders over maatregelen die door hen zijn genomen m.b.t. het Corona virus. Het is ondoenlijk om al deze informatie door te sturen naar alle betrokkenen. Wij verwijzen gemeenten naar de websites van de aanbieders.

Gaan gemeenten soepel om met richtlijnen, om te doen wat nodig is? Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het afwijken van termijnen voor ondertekening van zorgplannen, het houden van evaluaties, declaratietermijnen.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de zorgcontinuïteit . Wij gaan ervan uit dat u alles doet en heeft gedaan voor de cliënt wat nodig is. Als uw bezetting zodanig is dat administratieve zaken iets langer blijven liggen, dan begrijpen wij dat gezien de situatie waar we nu in zitten. Wij vragen u wel om er zorg voor te dragen om administratieve achterstanden weg te werken. Wij vertrouwen erop dat u als aanbieder hierin de juiste keuzes maakt en het weer op orde hebt zodra de Corona crisis voorbij is. 

Wat moet ik als aanbieder doen als ik ten gevolge van uitval van mijn medewerkers niet meer alle geïndiceerde jeugdhulp en ondersteuning kan inzetten?

Als aanbieder prioriteert en organiseert u de inzet van de hulp en of ondersteuning bij te weinig beschikbare medewerkers door ziekte. Dit doet u altijd in afstemming met de cliënt, diens vertegenwoordiger en de medewerkers. We gaan er van uit dat u zoveel mogelijk een alternatief organiseert. Mocht dit echt niet lukken dan willen we, dat u de gevolgen voor het niet kunnen inzetten van de indicatie op cliëntniveau met de desbetreffende gemeente bespreekt, zodat samen met u gekeken kan worden naar een passende oplossing voor deze cliënt.

Indien uw cliënt thuis woont, dan is het noodzakelijk dat u hoe dan ook contact blijft houden met uw cliënt volgens de richtlijnen “zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen”

Is er een mogelijkheid om de beschikkingen te verlengen tijdens de Corona crisis?

Wij begrijpen dat het door de Corona crisis niet altijd mogelijk is (geweest) om de resultaten te behalen binnen de duur van de zorgtoewijzing. Het standaard verlengen van zorgtoewijzingen is niet mogelijk. De resultaatafspraken inclusief de duur van de zorgtoewijzing worden op cliëntniveau gemaakt en kunnen we niet veralgemeniseren. Wij gaan ervan uit dat u de zorg waar mogelijk continueert binnen de richtlijnen van het RIVM om zo het afgesproken resultaat te behalen. De richtlijnen worden periodiek aangepast door de rijksoverheid. Daarnaast is het afhankelijk van de situatie van de cliënt wat passend is voor de eventuele verlenging.

Aan welke richtlijnen moet een dagbesteding voldoen bij het (her)opstarten?

Dagbesteding dient zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de regels zoals opgenomen zijn in de noodverordening van de veiligheidsregio Twente.

Hoe gaan gemeenten om met het vervoer van en naar de dagbesteding van ambulant wonende clienten?

Gemeenten hebben afspraken gemaakt met de vervoerders. Vervoerders houden zich hierbij aan de landelijke richtlijnen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het bericht op de website.

Hoe moeten wij omgaan met diagnostiek bij dyslexie tijden de Corona crisis?

We verwachten van de dyslexie-aanbieders dat zij conform het EED-protocol handelen en dus diagnostiek uitvoeren voor gestart wordt met de EED-behandeling.

We verwachten van u in de periode dat er aanvullende maatregelen zijn i.v.m. Corona dat u de afstemming zoekt met de school bij aanmelding van een nieuwe cliënt over de ontstane situatie. Alleen in geval school aangeeft dat er sprake is van urgentie bij deze cliënt tot start van de behandeling én school bovendien bevestigt, dat ze ook in staat is om, gedurende de beperkende maatregelen van het RIVM, de noodzakelijke begeleiding vanuit school aan de cliënt te bieden, kan afwijkend van het EED-protocol gehandeld worden en eventueel EED behandeling al starten voor uitvoering van de diagnostiek.

Kunnen uitgevallen specialistisch behandelaren vervangen worden door ZZP’ers die de regie voeren bij ondersteuningsbehoeften 3 en 4?

Volgens het bestek moet een specialistisch behandelaar bij ondersteuningsbehoefte 3c en 4 in dienst zijn, voor ondersteuningsbehoefte 3a en 3b is deze wel verantwoordelijk maar hoeft niet in dienst te zijn. Tijdens de Corona Crisis gedogen wij dat het niet altijd mogelijk is een specialistisch behandelaar in te zetten die in dienst is.

Let wel: Na afloop van de Corona crisis wordt niet meer gedoogd dat u een behandelaar inhuurt in de gevallen waar deze volgens de overeenkomst in dienst moet zijn.

Door ziekte onder ons personeel willen we onderaannemers (ZZP-ers of andere zorgaanbieders) inzetten, waar we voor Corona geen afspraken mee hadden. Is dit mogelijk?

De onderaannemers mogen conform overeenkomst alleen met schriftelijke toestemming ingezet worden. Dit kan door de onderaannemer bij de aanbesteding te vermelden of tussentijds een aanvraag te doen via Negometrix. In deze uitzonderlijke situatie van de Corona Crisis volgen wij een vereenvoudigde procedure voor de onderaannemers die tijdens de Corona periode worden ingezet. U kunt de namen doorgeven aan infosamen14@regiotwente.nl, dat is voldoende.

Let wel: dit geldt alleen voor onderaannemers die niet eerder dan de Corona crisis voor u werkzaam waren. En als deze onderaannemers na de Corona crisis voor u werkzaam blijven, dan moet u de officiële route voor het verkrijgen van schriftelijke toestemming voor het onderaannemerschap volgen (dus via Negometrix).

Ambulante medewerkers van zorgaanbieders komen thuis bij inwoners die in een instelling wonen. In de instelling zijn afspraken gemaakt ivm het tegengaan van verspreiding van Corona. Hoe gaan we als instelling om met ambulante medewerkers van aanbieders?

We roepen zorgaanbieders (zowel instellingen als ambulante organisaties) op om hier met elkaar afspraken over te maken en de afstemming te zoeken. Voor advies over de richtlijnen kan contact worden opgenomen met de GGD.

 

Mogen in uiterste nood medewerkers in worden gezet die niet aan de kwalificaties voldoen (bijv. SKJ-registratie)?

In de huidige omstandigheden gedogen we dit, mits er geen medewerkers met juiste kwalificaties beschikbaar zijn, de ondersteuning verantwoord wordt uitgevoerd en de aanbieder er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat medewerkers die niet aan de juiste kwalificaties voldoen moeten worden ingezet.

Zie ook de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wanneer moet ik afstemmen met de GI?

In alle gevallen waarin sprake is van een maatregel en de zorg niet op de normale manier kan worden geleverd, moet worden afgestemd met de betrokken GI. In overleg kan worden beoordeeld wat mogelijk en nodig is voor de cliënt.

Waar kan ik nadere informatie vinden over de versoepeling van de maatregelen, zoals in de persconferentie van 19 mei jl. is aangegeven?

Bekijk voor informatie hierover de website van rijksoverheid.

Eventuele gevolgen voor de contracten van Samen14 worden nader bekeken.

Waar vind ik informatie over de richtlijnen?

Meer informatie over de richtlijnen en adviezen van de rijksoverheid kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl. Daarnaast is het belangrijk om te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de noodverordening Twente. Ook vindt u informatie op de website van de GGD Twente.  
 
 

Kunnen wij als zorgaanbieders persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen?

Op de website van het RIVM staan de uitgangspunten voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis. Hierin staat genoemd wanneer wie in aanmerking kan komen voor het gebruik van PBM.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de website: https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis

Tot wanneer kunnen zorgaanbieders een verzoek indienen voor de vergoedingsregeling?

Voor het antwoord verwijzen wij u naar het bericht op de website.... aanvraag indienen.

Wat moet ik doen als ik naast de regeling van de Twentse gemeenten ook een aanvraag heb gedaan voor een andere regeling (bijvoorbeeld Tozo of NOW)?

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van dubbele regelingen. De regeling van de gemeenten gaat voor op andere regelingen vanuit de overheid. U moet uw aanvraag voor de Tozo of NOW regeling terugtrekken en eventueel al uitbetaald geld terugbetalen.

Moet ik bij de aanvraag voor de continuiteitsbijdrage voor Wmo uitgaan van periodes of maanden?

In de overeenkomst is opgenomen dat voor de Jeugdwet maandelijkse declaratie geldt. Voor Wmo wordt een 4-wekelijkse termijn gehanteerd, aansluitend op het CAK. Aanbieders is gevraagd zich te melden als ze vanaf 2020 over willen gaan op maanddeclaraties.

Voor het bepalen van de continuïteitsbijdrage wordt per zorgaanbieder bepaald of wordt gerekend met periodes of maanden.

Wij verlenen op dit op een alternatieve manier onze zorg. Dit gaat om o.a. telefonisch contact met ouders, whats app filmpjes voor de kinderen maken. Wordt deze zorg gezien als zorg op afstand en zo ja, moeten we dit ook declareren als dagbehandeling?

Als alternatieve zorgverlening wordt verleend die past binnen de gestelde indicatie en bijdraagt aan de gestelde doelen, dan kan deze zorg in tijd worden gedeclareerd via het berichtenverkeer.

Andere alternatieve zorgverlening, die niet conform de indicatie en bijdraagt aan de gestelde doelen kan worden geboden, valt binnen categorie 3 en wordt via een continuïteitsbijdrage gecompenseerd. Bijvoorbeeld is het niet toegestaan om deelnemers aan een dagbesteding individueel te bellen en dat te declareren als dagbesteding. In dit geval moeten de uren voor de individuele ondersteuning onder categorie 3 worden gedeclareerd.

Kan ik mijn raamovereenkomst uitbreiden tijdens de Corona crisis?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij verwijzen u naar het nieuwsbericht over het besluit over het bevriezen van uw lopende inschrijving.

Moet ik bij niet gedeclareerde zorg ook indirecte tijd meerekenen?

Uw daadwerkelijk gerealiseerde inzet declareert u op de reguliere wijze; via het berichtenverkeer. Na ontvangst  van het laatste bericht via het berichtenverkeer (304-bericht) gaat u met ons afrekenen. Uw berekende maximale continuïteitsbijdrage voor uw praktijk bedraagt volgens de regeling de gemiddelde maandomzet van 2019 en daarvan trekt u de toegekende declaratiebedragen af. Het resultaat daarvan brengt u de gemeente via een officiële factuur in rekening.  De continuiteitsbijdrage die u ontvangt heeft geen betrekking op het onderscheid directe en indirecte tijd.

Hoe kunnen wij omgaan met toewijzingen van cliënten die nog niet binnen zijn? Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande cliënten die al in zorg zijn.

Daarover zijn geen afwijkende afspraken gemaakt t. o. v.  het geldende administratieprotocol c.q. de bestaande werkafspraken voor HO.

Nadat de laatste declaratie over deze maand is ingediend kan een factuur gestuurd worden. Dit kan impliceren dat na enkele maanden een factuur kan worden opgesteld. Declaraties kunnen om verschillende redenen worden afgekeurd. Hoe groot is dit risico?

Als u volgens het geldende administratieprotocol c.q. de werkafspraken HO werkt, is de kans op een afgekeurde declaratie niet groot.

Daarnaast hebben wij in onze regeling opgenomen dat wij na deze regeling op basis van de eindcontrole kunnen verrekenen als blijkt dat na de periodieke afsluitende factuur er alsnog declaraties zijn ingediend en toegewezen.

Waarom wordt er om een schatting gevraagd in plaats van gewoon declareren en factureren voor elke klant volgens de indicatie van de gemeente?

Dit is een liquiditeitsregeling die bedoeld is om te voorkomen dat u in liquiditeitsproblemen komt. Op clientniveau hebben wij afspraken gemaakt over te bereiken resultaten en ureninzet. Uw voorstel is geen liquiditeitsregeling. Wij zijn in de regeling uitgegaan van de mogelijkheid om een snelle beoordeling te kunnen doen van de noodzakelijke financiering om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Voor de duidelijkheid voegen we toe dat u dus niet de zorg mag declareren als u deze niet levert.

Hoe moet het begrip significante omzetstijging tussen 2019 en 2020 worden geïnterpreteerd? Bij welk percentage omzetstijging is er sprake van een significante omzet stijging?

De regeling is bedoeld om te voorkomen dat u in liquiteitsproblemen terecht gaat komen. In de regeling heeft de gemeente het recht om af te wijken en maatwerkafspraken te maken, maar dat doen we alleen in bijzondere situaties. Normaal wordt uitgegaan van uw omzet in 2019, maar het kan zijn dat er in uw situatie sprake is van een dermate forse omzetstijging of daling dat uw omzet in 2019 niet representatief is voor uw huidige situatie. In die situaties kan door de beoordelende gemeente worden afgeweken en maatwerkafspraken worden gemaakt. Een voorbeeld is als u in 2019 (deels) geen overeenkomst had met de Twentse gemeenten. Er wordt altijd een nadere analyse gedaan.

Wij hebben als maatregel ingesteld dat we met kleine groepjes werken van 1 op 3 i.v.m. RIVM maatregelen. Tarieven zijn gebaseerd op 1 op 6 groepsbegeleiding. Mogen we dat als meerkosten (dubbele personele inzet) indienen onder Categorie 1?

Dit kunt u indienen als categorie 1 kosten.
Kosten die u als zorgaanbieder maakt om te kunnen voldoen aan de RIVM maatregelen en niet cliëntgebonden zijn, vallen onder categorie 1 kosten.

Dit moeten dan wel aantoonbare meerkosten zijn. Als het personeel toch al aanwezig was (omdat andere zorg niet geleverd wordt (cat 3) zijn het geen meerkosten. Vooralsnog wordt u verzocht deze kosten inzichtelijk te maken en te verzamelen.

Op het moment dat (landelijk) helder is hoe de regeling voor compensatie van deze meerkosten wordt, wordt u geïnformeerd hoe deze kosten gedeclareerd kunnen worden.

Op dit moment is binnen onze organisatie sprake van een inkomstenderving, echter wij hebben nog geen liquiditeitsproblemen. Onze kosten lopen voor een belangrijk deel echter wel gewoon door. Kunnen wij een beroep doen op een continuiteitsbijdrage?

De regeling is bedoeld om te voorkomen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan.
Indien u in aanmerking wilt komen voor een continuiteitsbijdrage dan kunt u daarvoor een aanvraag doen.

Hoe kan ik als onderaannemer een verzoek indienen voor de continuïteitsbijdrage?

Als onderaannemer kunt u geen continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit kan alleen een zorgaanbieder die als hoofdaannemer is gecontracteerd door de Twentse gemeenten.

Als wij ons niet aanmelden voor deze bijdrage, komen wij dan wel in aanmerking voor de landelijke regeling voor inkomstenderving?

De nu bekende landelijke regelingen voor inkomstenderving zijn niet bedoeld voor (zorg-) organisaties, die betaald worden door gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk om compensatie te bieden voor door hen gecontracteerde zorgaanbieders.

Is de continuiteitsbijdrage een voorschot?

Nee de bijdrage is geen voorschot, maar een compensatie van mogelijke derving van periodieke inkomsten.

Waarom heeft de regio Twente niet dezelfde regeling als andere regio’s en/of de zorgkantoren?

Het Rijk en de VNG hebben bestuursafspraken gemaakt. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, hebben gemeenten besluiten moeten nemen alvorens de afspraken uitgewerkt konden worden.

De Twentse besluitvorming is omgezet in de Twentse Aanpak en Almelose Aanpak, de lokale uitvoering van de landelijke afspraken aangesloten bij de werkwijze in Twente.

Ik heb een declaratie ingediend die niet overeenkomt met de afspraken uit de Twentse regeling voor de continuïteitsbijdrage.

Het percentage dat is gedeclareerd, zegt ons niets over of u alle zorg, hulp en ondersteuning ook daadwerkelijk heeft geboden. Als u meer zorg, hulp en ondersteuning heeft gedeclareerd dan u daadwerkelijk heeft geboden, verwacht de gemeente een creditering van u en een juiste declaratie conform de Twentse regeling.

In hoeverre worden extra kosten voor het vervoer van en naar de dagbesteding vergoed? Vervoerder geeft aan dat vervoer mogelijk is echter in kleinere aantallen. Wordt dit betaald door de gemeenten en zo ja rechtstreeks naar vervoerder?

Indien voor de invoer van de RIVM maatregelen het vervoer viel onder de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder dan is hier mogelijk sprake van meerkosten in het kader van de zorgcontinuiteitsregeling voor zorgaanbieders.

Indien het vervoer viel onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder, dan zijn voor de compensatie van de kosten door de gemeenten afspraken gemaakt met de vervoerder.

Vanaf welke datum kunnen we factureren om in aanmerking te komen voor de continuiteitsaanvraag?

Zodra jullie een e-mail hebben gehad van een betreffende gemeente, met daarin de vastgestelde maximum continuïteitsbijdrage, kan er richting betreffende gemeente gefactureerd worden. Onder de voorwaarde dat alle declaraties over de maand of periode zijn ingediend.

Wordt de gedeclareerde zorg uitbetaald?

De processen omtrent declaratie en betalingen worden gecontinueerd tijdens de coronamaatregelen.

Hoe moeten we periode 3 vanaf 24 februari -22 maart verwerken volgens richtlijnen de continuïteitsaanvraag?

De regeling gaat in per 1 maart 2020.
De uitgekeerde omzet over declaraties van periode 3 wordt dan tegenover de berekende periodieke omzet over 2019 gelegd.

Aangezien in de eerste weken wel zorg op normale wijze geleverd is, verwachten wij dat de uitbetaling van de continuiteïtsbijdrage lager zal zijn.

Wordt de termijnstelling controleverklaring bij de productieverantwoording 2019 ook uitgesteld?

Het uitgangspunt is dat de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet worden aangeleverd, vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan wordt u hierover geïnformeerd via deze website.

Moeten we een stopbericht sturen nu de ondersteuning tijdelijk stopt als gevolg van het Corona virus?

Wij merken dat er in verband met het Coronavirus op dit moment veel ondersteuning bij onze inwoners wordt stopgezet. We vragen u als aanbieder wel nadrukkelijk te kijken of ondersteuning zonder meer gestopt kan worden. Er zijn situaties denkbaar waarbij de veiligheid van inwoners / gezinnen in het gedrang kan komen. Wij verwachten dat deze ondersteuning in dergelijke situaties doorgang vindt, waarbij de adviezen van het RIVM ter harte worden genomen.

In gevallen waarbij de zorg wordt stopgezet is het (vooralsnog) niet nodig een tijdelijk stopbericht te sturen.

Mocht blijken dat de ondersteuning langer niet gegeven wordt dan kan het zijn dat wij alsnog om een stopbericht gaan vragen. Zodra dat het geval is ontvangt u hierover van ons bericht.

Wat is het beleid van de gemeenten over waar ambtenaren werken en welke afspraken doorgaan?

In principe werken alle medewerkers van gemeenten thuis, tenzij zij vitale functies vervullen die hun aanwezigheid op de werkplek vereisen. Alle afspraken/overleggen worden telefonisch gedaan of verzet naar een later moment.

Voor de actuele informatie per gemeente verwijzen wij u naar de gemeentelijke websites.

Moet de inwoner het abonnementstarief van de Wmo betalen ook als er door Corona geen ondersteuning wordt geleverd?

Het abonnementstarief is gekoppeld aan de indicatie en staat los van daadwerkelijk geleverde ondersteuning.
Dat betekent dat de inwoner het abonnementstarief moet betalen over de periode waarin de indicatie is afgegeven.

Als vanwege de maatregelen van het RIVM de zorg tijdelijk niet in dezelfde vorm kan worden geleverd heeft de aanbieder de taak om actief contact te houden met de inwoner en zoveel als mogelijk een alternatief te bieden. Hierdoor loopt het abonnementstarief door.

Hoe om te gaan met PGB als zorg van cliënten weg valt?

Het is denkbaar dat de budgethouder i.v.m. de Coronacrisis moeite heeft met het vinden van vervangende zorg en niet de regie kan voeren zoals onder normale omstandigheden van hem of haar verwacht wordt. In dat geval kan de budgethouder contact opnemen met de gemeente. De gemeenten ondersteunen budgethouder waar mogelijk en noodzakelijk om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Dit geldt vooral voor de acute en zeer ernstige situaties, waarin budgethouders het zelf niet voor elkaar krijgen een zorgverlener te vinden. Op de site van de SVB staan ook Q&A's die budgethouders helpen wat ze in welke situatie kunnen doen.

Welke voedselbanken in Twente zijn geopend en welke niet?

De voedselbanken in Enschede, Hellendoorn, Almelo (werkt ook voor Tubbergen, Oldenzaal (werkt ook voor Dinkelland) zijn open.

De voedselbank Midden Twente (Hengelo, Borne en Hof van Twente) is gesloten. Er zijn diverse alternatieven, waaronder Doors Wide Open te Goor. In Borne wordt dit opgepakt door de voetbalvereniging.

In Twenterand is een particulier initiatief, stichting Manna.

Tip: www.kwetsbaarthuis.nl

Via www.kwetsbaarthuis.nl kan een gezin of leefgroep met kwetsbare kinderen een voucher aanvragen om bijv. spelletjes te kopen.

Waar kan ik terecht met vragen die hierboven niet zijn beantwoord?

Uw vragen kunt u stellen via infosamen14@regiotwente.nl. Voor veel vragen hebben wij nog niet meteen een oplossing of antwoord. Veel is nog onduidelijk en diverse zaken moeten nog landelijk of regionaal worden afgestemd.

Cookie settings