Veelgestelde coronavragen

Laatste update: 15 juli 2020

*De veelgestelde vragen zijn geactualiseerd. Niet meer relevante vragen zijn verwijderd. De richtlijnen van het Rijk geven aan dat de reguliere zorg kan worden opgestart vanaf 1 juli 2020.

Dagbesteding dient zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de regels zoals opgenomen zijn in de noodverordening van de veiligheidsregio Twente.

Gemeenten hebben afspraken gemaakt met de vervoerders. Vervoerders houden zich hierbij aan de landelijke richtlijnen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het bericht op de website.

We roepen zorgaanbieders (zowel instellingen als ambulante organisaties) op om hier met elkaar afspraken over te maken en de afstemming te zoeken. Voor advies over de richtlijnen kan contact worden opgenomen met de GGD.

 

Meer informatie over de richtlijnen en adviezen van de rijksoverheid kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl. Daarnaast is het belangrijk om te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de noodverordening Twente. Ook vindt u informatie op de website van de GGD Twente.  
 
 

Ja, de gehele periode 7 valt onder de regeling van de Continuïteitsbijdrage.

Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met uiterlijk 31 juli 2020

Tot en met 31 juli 2020 kan een door Twentse gemeenten gecontracteerde zorgaanbieder een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een continuïteitsbijdrage per Twentse gemeente.
Indienen kan t/m 31 juli 2020 via het aanvraagformulier.

Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk een aanvraag voor een continuïteitsbijdrage in te dienen op de website van Samen14.nl.
Aanvragen ingediend na 31 juli 2020 worden niet in behandeling genomen door de 14 Twentse gemeenten.


Het indienen van facturen is mogelijk tot en met uiterlijk 31 augustus 2020

Tot en met 31 augustus 2020 kunnen alle aanbieders hun facturen continuïteitsbijdrage per periode indienen conform de Twentse regeling. 

Vanaf 1 september 2020 worden geen facturen meer in behandeling genomen.
Een uitzondering daarop is alleen mogelijk als daarover voor 1 september 2020 een schriftelijke afspraak is gemaakt met de desbetreffende gemeente.

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van dubbele regelingen. De regeling van de gemeenten gaat voor op andere regelingen vanuit de overheid. U moet uw aanvraag voor de Tozo of NOW regeling terugtrekken en eventueel al uitbetaald geld terugbetalen.

In de overeenkomst is opgenomen dat voor de Jeugdwet maandelijkse declaratie geldt. Voor Wmo wordt een 4-wekelijkse termijn gehanteerd, aansluitend op het CAK. Aanbieders is gevraagd zich te melden als ze vanaf 2020 over willen gaan op maanddeclaraties.

Voor het bepalen van de continuïteitsbijdrage wordt per zorgaanbieder bepaald of wordt gerekend met periodes of maanden.

Uw daadwerkelijk gerealiseerde inzet declareert u op de reguliere wijze; via het berichtenverkeer. Na ontvangst  van het laatste bericht via het berichtenverkeer (304-bericht) gaat u met ons afrekenen. Uw berekende maximale continuïteitsbijdrage voor uw praktijk bedraagt volgens de regeling de gemiddelde maandomzet van 2019 en daarvan trekt u de toegekende declaratiebedragen af. Het resultaat daarvan brengt u de gemeente via een officiële factuur in rekening.  De continuiteitsbijdrage die u ontvangt heeft geen betrekking op het onderscheid directe en indirecte tijd.

Als u volgens het geldende administratieprotocol c.q. de werkafspraken HO werkt, is de kans op een afgekeurde declaratie niet groot.

Daarnaast hebben wij in onze regeling opgenomen dat wij na deze regeling op basis van de eindcontrole kunnen verrekenen als blijkt dat na de periodieke afsluitende factuur er alsnog declaraties zijn ingediend en toegewezen.

Dit is een liquiditeitsregeling die bedoeld is om te voorkomen dat u in liquiditeitsproblemen komt. Op clientniveau hebben wij afspraken gemaakt over te bereiken resultaten en ureninzet. Uw voorstel is geen liquiditeitsregeling. Wij zijn in de regeling uitgegaan van de mogelijkheid om een snelle beoordeling te kunnen doen van de noodzakelijke financiering om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Voor de duidelijkheid voegen we toe dat u dus niet de zorg mag declareren als u deze niet levert.

De regeling is bedoeld om te voorkomen dat u in liquiteitsproblemen terecht gaat komen. In de regeling heeft de gemeente het recht om af te wijken en maatwerkafspraken te maken, maar dat doen we alleen in bijzondere situaties. Normaal wordt uitgegaan van uw omzet in 2019, maar het kan zijn dat er in uw situatie sprake is van een dermate forse omzetstijging of daling dat uw omzet in 2019 niet representatief is voor uw huidige situatie. In die situaties kan door de beoordelende gemeente worden afgeweken en maatwerkafspraken worden gemaakt. Een voorbeeld is als u in 2019 (deels) geen overeenkomst had met de Twentse gemeenten. Er wordt altijd een nadere analyse gedaan.

De regeling is bedoeld om te voorkomen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan.
Indien u in aanmerking wilt komen voor een continuiteitsbijdrage dan kunt u daarvoor een aanvraag doen.

Als onderaannemer kunt u geen continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit kan alleen een zorgaanbieder die als hoofdaannemer is gecontracteerd door de Twentse gemeenten.

De nu bekende landelijke regelingen voor inkomstenderving zijn niet bedoeld voor (zorg-) organisaties, die betaald worden door gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk om compensatie te bieden voor door hen gecontracteerde zorgaanbieders.

Nee de bijdrage is geen voorschot, maar een compensatie van mogelijke derving van periodieke inkomsten.

Het percentage dat is gedeclareerd, zegt ons niets over of u alle zorg, hulp en ondersteuning ook daadwerkelijk heeft geboden. Als u meer zorg, hulp en ondersteuning heeft gedeclareerd dan u daadwerkelijk heeft geboden, verwacht de gemeente een creditering van u en een juiste declaratie conform de Twentse regeling.

Indien voor de invoer van de RIVM maatregelen het vervoer viel onder de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder dan is hier mogelijk sprake van meerkosten in het kader van de zorgcontinuiteitsregeling voor zorgaanbieders.

Indien het vervoer viel onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder, dan zijn voor de compensatie van de kosten door de gemeenten afspraken gemaakt met de vervoerder.

Zodra jullie een e-mail hebben gehad van een betreffende gemeente, met daarin de vastgestelde maximum continuïteitsbijdrage, kan er richting betreffende gemeente gefactureerd worden. Onder de voorwaarde dat alle declaraties over de maand of periode zijn ingediend.

De processen omtrent declaratie en betalingen worden gecontinueerd tijdens de coronamaatregelen.

Het uitgangspunt is dat de productieverantwoording 2019 conform de afspraken moet worden aangeleverd, vanwege de indientermijn van de jaarrekening 2019 voor de gemeenten. Landelijk is er contact tussen gemeenten en accountants over het eventueel opschorten van deze termijn. Mocht daarover nadere informatie beschikbaar komen, dan wordt u hierover geïnformeerd via deze website.

Bij uitzondering wordt in verband met Covid-19 over de maanden april en mei voor de Wmo-voorzieningen geen abonnementstarief in rekening gebracht. 

Uw vragen kunt u stellen via infosamen14@regiotwente.nl. Voor veel vragen hebben wij nog niet meteen een oplossing of antwoord. Veel is nog onduidelijk en diverse zaken moeten nog landelijk of regionaal worden afgestemd.

Cookie settings