Reactie op artikel Tubantia d.d. 11 mei UPDATE 27-05-2019

14-05-2019

Zaterdag 11 mei verscheen het artikel ‘Zorggeld lenen aan familie? Het mag’ in Tubantia. Wij vinden het uiterst vervelend te moeten constateren dat het een tendentieus artikel is, waarin feitelijke onjuistheden staan vermeld. Citaten die aan OZJT/Samen14 zijn toegeschreven,zijn niet door ons gedaan.

Wij hebben Tubantia inmiddels dringend verzocht een rectificatie te plaatsen.

UPDATE 27-05-2019 Tubantia heeft inmiddels het artikel online gerectificeerd. Het gerectificeerde artikel is te vinden via de volgende link.

Donderdag 23 mei 2019 heeft er een ambtelijk gesprek plaatsgevonden tussen Angelique Kunst, Evelien Fokkink (bestuurssecretaris/manager OZJT), Rob Stiekema (adviseur toezicht kwaliteit Wmo OZJT) en Nicol Olde Luttikhuis (Teamleider Toezicht en Handhaving Jeugd en Wmo Gemeente Enschede). Tubantia en OZJT hebben uiteindelijk hetzelfde doel: de juiste zorg voor iedereen die zorg nodig heeft. In het gesprek zijn we op zoek gegaan naar hoe we elkaar kunnen vinden en er samen voor zorgen dat de juiste informatie gedeeld wordt. Eenzijdige berichtgeving, zoals het op 11 mei verschenen artikel, veroorzaakt onrust, zowel bij inwoners als bij de gemeenteraden en besturen binnen onze regio. En dat terwijl we binnen OZJT/Samen14 een enorme sprong voorwaarts hebben gemaakt in het signaleren en tegengaan van zorgfraude door het ontwikkelen en implementeren van het barrièremodel. Wij onderschrijven de taak van de journalistiek om kritisch te zijn op wat er in de samenleving speelt. Onze organisatie werkt hard aan het voorkomen van zorgfraude en pakt misstanden aan. Het is schrijnend en zeer kwalijk dat er aanbieders zijn die misbruik maken van zorggeld.

Wij onderschrijven de taak van de journalistiek om kritisch te zijn op wat er in de samenleving speelt. Onze organisatie werkt hard aan het voorkomen van zorgfraude en pakt misstanden aan. Het is schrijnend en zeer kwalijk dat er aanbieders zijn die misbruik maken van zorggeld.

Dat is ook de lijn geweest in de beantwoording van vragen aan Tubantia. Het is zeer ernstig dat in dit artikel de schijn gewekt wordt dat wij zorgfraude willens en wetens toestaan. Dit is absoluut niet het geval.

Vrijdag jl. hebben wij schriftelijk de volgende reactie gegeven op vragen van Tubantia:

 1. Hoe staat OZJT/samen14 tegenover zorgbureaus die familie, vrienden en bekenden verrijken met zorggeld, bijvoorbeeld via leningen of bizarre huurbetalingen
  Ons schaarse zorggeld moet alleen ingezet worden voor goede zorg. Onze taak is ervoor te zorgen dat cliënten de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Onfatsoenlijke, onrechtmatige besteding van dit geld, al dan niet in de eigen kring, zijn daarom altijd aanleiding voor grondig onderzoek bij en maatregelen tegen deze zorgbureaus.

 2. En welke controlemechanismes kent de aanbesteding om dergelijke zorgbureaus te weren?
  De controlemechanismes zijn verankerd in het barrièremodel.
  Dit helpt ons niet alleen bij het voorkomen van zorgfraude, maar ook in de aanpak van misstanden zoals de hierboven geschetste situatie.In dit artikel staat precies hoe de aanbesteding én de aanpak van zulke misstanden in z’n werk gaat. 

Er is voor gekozen om de bureaucratie zo klein mogelijk te houden. Dit geeft zoveel mogelijk aanbieders de ruimte om mee te doen. En daarmee een grote keuzevrijheid voor inwoners van zorgaanbieders.

Wij verwachten een rectificatie op onderstaande punten:

 • Het artikel opent met: “Het uitlenen van zorggeld aan familie en bekenden is volgens Twentse gemeenten niet verboden en dus geen reden om een zorgorganisatie uit te sluiten voor het gunnen van een contract. Dat antwoordt OZJT/Samen14 op vragen van deze krant.”

Deze beantwoording is niet van ons afkomstig. Uit onze beantwoording (zie 1 en 2) kan niet de conclusie worden getrokken dat OZJT/Samen 14 het in het artikel opgenomen antwoord heeft gegeven.

 • Vervolgens staat in het artikel
  Het feit was tijdens de aanbesteding bekend bij OZJT/Samen14” en “Bij de aanbesteding moesten alle partijen die een contract met OZJT/Samen14 wilden hun jaarrekening van 2017 inleveren en onder meer antwoord geven op de vragen of het zorggeld doelmatig wordt besteed en of de onderneming zodanig wordt aangestuurd dat de kwaliteit van de zorg gegarandeerd is.

Dat deze leningen aan familie bij ons bekend is, wordt gesteld vanuit de aanname dat aanbieders bij inschrijving hun jaarrekening 2017 moeten inleveren. Deze aanname is niet juist. Bij de inschrijving wordt geen jaarrekening gevraagd.

Daarmee zijn deze praktijken dus niet automatisch bekend bij OZJT/Samen14.

Als wij signalen krijgen over onfatsoenlijke, onrechtmatige besteding van dit geld, al dan niet in de eigen kring, is dit altijd aanleiding voor grondig onderzoek bij en maatregelen tegen deze zorgbureaus.

 • Ook in het midden van het artikel staat de volgende quote:
  Voor de aanbesteding is het niet verboden dat zorgbureaus verstrekte leningen hebben uitstaan” – OZJT/Samen14

Ook hier geldt: de herkomst van deze quote is ons niet bekend. Deze kan niet gebaseerd worden op de beantwoording van de vragen door OZJT/Samen 14 van vrijdag jl.

 • In het slot van het artikel staat “De gemeenten Almelo en Hof van Twente maken geen deel uit van OZJT/Samen14: zij houden hun eigen aanbesteding.”

Dit is onjuist. Deze gemeenten maken wel deel uit van OZJT/Samen14. Alleen op onderdelen doen zij niet mee aan de inkoop Twents Model.

 

Cookie-instellingen