Regiovisie

Vanaf 2015 heeft de gemeentelijke uitvoering van de Jeugdhulp volop de aandacht. Er zijn het afgelopen jaar verschillende rapporten verschenen over de Jeugdhulp in Nederland na de decentralisering. Het kabinet vindt het, mede op basis van die rapporten, noodzakelijk dat de samenwerking tussen gemeenten in de regio’s versterkt wordt.

Om te laten zien dat er geen vergaande wettelijke bepalingen nodig zijn om gemeenten met elkaar te laten samenwerken is in een ledenraadpleging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in juni 2020 de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) aangenomen. Daarmee hebben de gemeenten uitgesproken dat ze gaan vastleggen dat én hoe ze willen samenwerken in een Regiovisie Jeugdhulp die medio 2021 klaar moet zijn.

In Twente kunnen en willen we die Regiovisie alleen opstellen in samenwerking en overleg met aanbieders, ketenpartners, professionals, jeugdigen en ouders. In deze brief informeren wij u over het proces om gezamenlijk tot de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO), met als belangrijk onderdeel de Regiovisie Jeugdhulp, te komen en nodigen we u uit mee te denken.

Norm voor Opdrachtgeverschap en Regiovisie Jeugdhulp

Onze verantwoordelijkheid voor een goed werkend en betaalbaar stelsel voor ondersteuning en zorg, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin in onze regio, vraagt van de 14 Twentse gemeenten dat we een goede opdrachtgever zijn voor de aanbieders van Jeugdhulp. Wij willen ervoor zorgen dat er in onze gemeenten kwalitatief goede zorg wordt geboden. Zorg die bovendien betaalbaar is, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daar werken we lokaal en in de regio hard aan.

Samenwerking en goed opdrachtgeverschap is daarvoor cruciaal. De NvO beschrijft de thema's en focust met name ook op vraagstukken die over gemeentegrenzen heen gaan. Hebben we de ondersteuning en zorg voor onze jeugdigen en ouders goed en toegankelijk ingericht, hoe werkt dat in de praktijk, en hoe houden we het betaalbaar?

Wat moet er nu gebeuren en hoe gaan we dat doen in Twente?

Binnen de Twentse samenwerking heeft OZJT van de bestuurders van de 14 gemeenten de opdracht gekregen om de totstandkoming van de Regiovisie in gang te zetten. In de Regiovisie leggen we met elkaar visie, ambitie en uitgangspunten vast. Aan de hand daarvan zullen onderdelen later uitgewerkt en geconcretiseerd moeten worden. De vragen die een antwoord moeten krijgen in de Regiovisie zijn onder meer:

  • Wat doen we lokaal, wat doen we (boven) regionaal?
  • Hoe zorgen we dat de verschillende jeugdhulpfuncties voldoende beschikbaar zijn?
  • Hoe verhouden aanbieders, ketenpartners en gemeenten zich tot elkaar?
  • Hoe zorgen we dat de lokale toegang goed aansluit bij de gecontracteerde hulp en omgekeerd?
  • Op welke manier dringen we administratieve lasten terug?

De Regiovisie Jeugdhulp helpt ons om inhoud te geven aan goed opdrachtgeverschap. De manier waarop we dat doen is cruciaal om onze inwoners de ondersteuning en zorg te bieden die nodig is. En daarvoor hebben we alle partijen nodig die bij de uitvoering betrokken zijn, inbegrepen vertegenwoordigers van jeugdigen en ouders, om de Jeugdhulp te verbeteren.

Inmiddels is er een projectgroep geformeerd die het proces zal bewaken en het netwerk zal verbinden. We leggen vast hoe we met, en voor, alle belanghebbenden die verbeteringen willen realiseren. Door in samenwerking de Regiovisie op te stellen voorkomen we dat het “alleen om papier gaat”, maar dat we samen stappen zetten en toewerken naar concrete afspraken.

We zijn al op weg.

Gelukkig hebben we in de regio Twente al veel in gang gezet dat ons gaat helpen bij de totstandkoming van de Regiovisie Jeugdhulp. Zo hebben we de opdracht in de NvO om te zorgen voor één gedragen aanspreekpunt voor (boven)regionale taken in Twente al georganiseerd en vastgelegd in de Regeling Regio Twente, waar OZJT onder valt. Daarnaast werken gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners al een paar jaar samen om de uitvoering én de transformatie te versterken.

Planning en aanpak

Uiteraard worden zoveel mogelijk partijen uit het netwerk betrokken bij de totstandkoming van de Regiovisie. Mocht u vragen hebben, neem dan vooral contact op met ons. We doen het samen in Twente.

Goed om te weten

Op de site van de VNG is veel informatie beschikbaar over de Norm voor Opdrachtgeverschap. De Routekaart NvO geeft een mooi overzicht van de thema’s en de opgaven:  Aan de slag met de Routekaart NvO Jeugdhulp | VNG.

Projectleider: Wim Waninge, 06-23628218 w.waninge@regiotwente.nl
Projectondersteuner Bianca Kruijer, 06-31138049, transformatie@regiotwente.nl

Raadsbijeenkomst 20 mei

Op donderdagavond 20 mei j.l. organiseerde OZJT een startbijeenkomst voor Raadsleden om hen te informeren over de Regiovisie, terugkijken kan hier. Voorzitter Bestuurscommissie OZJT Mark Paters en projectleider Regiovisie Wim Waninge gingen met elkaar in gesprek over het waarom, hoe en wat van de Regiovisie, luister de podcast. Daarnaast kunt u ook de powerpointpresentatie die Wim Waninge tijdens de Startbijeenkomst toelichtte downloaden.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.