Richtlijnen opstarten Dagbesteding en Vervoer met betrekking tot Corona

28-05-2020

OZJT volgt de afsprakenkaders van het VNG en het Rijk alsmede bijbehorende landelijke toelichtingen en vertaalt dit naar de Twentse Aanpak.

Op dit moment worden er afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG over het vergoeden van meerkosten in het sociaal domein (zie ook de VNG ledenbrief van 24 april). 

Dagbesteding en vervoer

Het Rijk heeft de landelijke richtlijn vervoer dagbesteding gepubliceerd. Deze vindt u hier.

Dit kader geldt voor groepsvervoer van personen ouder dan 18 jaar in het kader van dagbesteding. Het gaat hierbij om thuiswonende ouderen, vaak met (beginnende) dementie, en om personen met een beperking die thuis of in een instelling wonen. Vervoer van thuis naar de dagbesteding betreft structureel ervoer waar de passagier een indicatie voor heeft. Deze vindt u hier.

Dit protocol is opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging van ondernemers in het zorg- en taxivervoer, samen met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Het is het sectorprotocol voor het leerlingenvervoer en het vervoer voor de kinderopvang. Voor iedereen die 12 jaar of ouder is, geldt de 1,5 meter afstand wel.

Wij willen u met dit bericht informeren over de werkwijze m.b.t. het opstarten van dagbesteding en vervoer.

Het KNV heeft het sectorprotocol leerlingenvervoer gepubliceerd.

Er wordt uit gegaan dat het groepsvervoer vanaf 1 juni opgestart kan worden. De routekaart gepubliceerd door het Rijk vindt u hier. Dat betekent voor de volgende groepen het volgende:

  • Kwetsbare Jeugd tot 12 jaar: dagbesteding opstarten voor zover nog niet is gebeurd en vervoer op gebruikelijke wijze.

  • Kwetsbare Jeugd tussen 12 en 18 jaar: voor iedereen die 12 jaar of ouder is, geldt de 1,5 meter afstand.

  • Kwetsbare mensen die thuis wonen (ouderen, mensen met een beperking of chronische aandoening); dagbesteding maximaal opschalen binnen RIVM- richtlijn en vervoer opstarten voor 1 juni. Vanaf maandag 25 mei startdatum voor het maken van afspraken. Vanaf 1 juni heeft iedereen een passende vorm van dagbesteding

  • Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang; dagbesteding maximaal opschalen binnen RIVM- richtlijn.

Oproep: samenwerking in de uitvoering

  • Bij het zoeken naar een oplossing van alle betrokken partijen wordt flexibiliteit verwacht.  Van zorgaanbieders wordt verwacht dat ze in overleg gaan met de cliënt en vervoerder over wie wanneer vervoerd moet worden. Betrek hierbij het netwerk van de cliënt en ga (indien nodig) in overleg met de verwijzer. Hierbij geldt dat als het netwerk iemand kan vervoeren, dit ook het meest wenselijk is gezien de RIVM richtlijnen. Daarnaast wordt verwacht dat u als zorgaanbieder kijkt naar alternatieven in het geval dat vervoer niet of beperkt mogelijk blijkt te zijn. Denk daarbij aan het in overleg gaan over eventuele aanpassing van de tijdstippen, frequentie in de week, of kortere dagbesteding. Dit kunt u op individueel niveau als zorgaanbieder (en evt. in overleg met de verwijzer) inschatten wat voor een cliënt passend en haalbaar is. Dat geldt ook voor nieuwe aanmeldingen. Die kunnen, voor zover mogelijk, verwerkt mogen worden. Er geldt geen toelatingsstop.

  • De vervoeder gaat zonder tegenbericht ervan uit dat vervoer niet rijdt. Het is daarom van belang dat u als zorgaanbieder aangeeft óf u dagbesteding start en op welke manier.

  • Afstemming over problemen vindt in de eerste instantie plaats tussen zorgaanbieder en vervoerder.

  • Voor capaciteitsproblemen in het vervoer verwachten wij dat onderaannemers afspraken maken met de hoofdaannemer omdat deze contractpartij is. Wanneer zorgaanbieder en vervoerder (hoofdaannemer) er niet uitkomen, dan kan gebruik gemaakt worden van het consultatiepunt: coronaconsultatiepunt@regiotwente.nl. Een medewerker van de (lokale) gemeente zal dan contact opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  

  • Tot slot:

Vervoer naar (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs
In het leerlingenvervoer voor het (speciaal) basisonderwijs hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar (zie het sectorprotocol leerlingenvervoer). Daarom worden er naar huidig inzicht geen (substantiële) meerkosten verwacht. De hierboven genoemde afspraak is daarom niet van toepassing op het leerlingenvervoer voor deze doelgroep. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden als het vervoer weer wordt opgestart. Conform de Arbowet is de werkgever verplicht de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te waarborgen en dit protocol kan daar onderdeel van zijn. Bij de opstart van het vervoer is de sector niet gehouden aan het onmogelijke

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het consultatiepunt via consultatiepunt@regiotwente.nl

Cookie-instellingen