De opdracht van het Expertisenetwerk

16-12-2020

Het Expertisenetwerk Overijssel heeft als doel om jongeren/gezinnen met meervoudige en complexe problematiek te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp. Soms is bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden aan deze kleine groep gezinnen/jongeren.

Proces tot nu toe

Na het definiëren van de doelgroepen waarvoor het Expertisenetwerk aan de lat staat, kwam het projectteam tot de conclusie dat er ook een taak ligt in de ondersteuning van professionals die met deze jongeren/gezinnen werken en wat deze nodig heeft om altijd een passende oplossing te organiseren. Daarbij is het zaak om niet “weer” een netwerk op te starten, maar vooral te verbinden wat er al is en gebruik te maken van ieders kennis. Verbinden en borgen staan centraal.

Werkgroepen

Het bieden van een passende oplossing voor jongeren/gezinnen met meervoudige en complexe problematiek vraagt om goed georganiseerde integrale hulp. Het projectteam heeft de opdracht vanuit VWS afgelopen maanden verder uitgewerkt in drie projectopdrachten, te weten:

  • Inrichting 2 Regionale Expertteams (1 in IJsselland, 1 in Twente)
  • Inrichting functies Consultatie & Advies en Organiseren van hulp van het bovenregionale Expertisenetwerk Overijssel
  • Inrichting Kennisfunctie van het bovenregionale Expertisenetwerk Overijssel

 
Regionale Expertteams

De Regionale Expertteams (RET’s) zouden de regionale oplossing moeten bieden voor de problemen in het grootste deel van de bestaande casuïstiek. De insteek is dat casuïstiek lokaal wordt opgepakt. Als de toegang/GI er niet uit komt, dan kan opgeschaald worden naar de RET’s. De RET’s zouden een oplossing moeten bieden voor de ingebrachte casuïstiek. De insteek is dat er gezocht wordt naar maatwerkoplossingen. We willen dat er zo min mogelijk sprake is van opschaling. Dit betekent dat de RET’s in beide jeugdzorgregio’s goed moeten functioneren. Dat is nu nog niet voldoende het geval. De wens is dan ook om voor beide jeugdzorgregio’s een RET in te richten, in grote lijnen met dezelfde opdracht.

Consultatie & Advies en Organiseren van hulp (bovenregionaal Expertisenetwerk Overijssel)

Het doel is dat alle jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben, daadwerkelijk passende hulp krijgen binnen afzienbare tijd.
De aanname is dat de meeste gezinnen passende hulp krijgen aangeboden vanuit de lokale toegangen en als dit niet lukt, kan een Regionaal Expertteam (RET) betrokken worden.
Op bovenregionaal niveau is het doel dat ook gezinnen met de meest complexe problematiek geholpen worden, zonder dat er heen en weer geschoven wordt met deze gezinnen.
 
We willen dat (landelijke en regionale) hoog specialistische expertisenetwerken/organisaties die zich richten op Consultatie & Advies en het organiseren van hulp elkaar kennen, samenwerken, kennis uitwisselen en daardoor ook sneller en betere hulp in kunnen zetten, ook voor de meest complexe problematiek in gezinnen, zo dicht mogelijk bij de gezinnen. Vanuit deze netwerken kunnen ook de RET’s worden ondersteund.

Kennisfunctie (bovenregionaal Expertisenetwerk Overijssel)

Door professionals uit verschillende domeinen te verbinden en door van elkaar te leren worden we steeds beter in wat we doen. Het expertisenetwerk organiseert en faciliteert het bundelen van kennis van professionals, en de verschillende expertisenetwerken die er al zijn, uit diverse domeinen.

Het expertisenetwerk draagt bij aan het makkelijk toepasbaar en beschikbaar maken van kennis en expertise. Ook zorgt het expertisenetwerk in haar kennisfunctie ervoor dat in de regio (structureel) geleerd wordt van casuïstiek voor oplossingen op de lange termijn.
 
We willen toe naar een Overijsselse onderzoeksagenda op het gebied van jeugdhulp, verbonden aan het brede sociale domein, waaraan de verschillende expertisenetwerken binnen Overijssel (bv. academische werkplaatsen, academische functies jeugd-GGZ, lectoraten bij Hogescholen, enzovoorts) verbonden zijn. Daarnaast willen we een lerend netwerk van professionals faciliteren, bijvoorbeeld door middel van het delen van kennis met elkaar.

Vervolg

De drie werkgroepen komen in januari voor het eerst bij elkaar. Vanaf dat moment gaan we gas geven en aan de slag met de inrichting van de Regionale Expertteams en de functies die een plek gaan krijgen in het Expertisenetwerk Overijssel. Alle werkgroepen werken volgens een planning en er wordt dus goed gekeken wat in april opgeleverd kan gaan worden (een oplevermoment richting ministerie van VWS) en hoe het proces er na april 2021 uit ziet om alles op een goede manier te borgen en in te richten.

Cookie-instellingen