Voorlopige gunning nieuwe inschrijver Twents Model

11-11-2021

De aanbestedende dienst heeft geoordeeld dat Axcensa B.V. te Weerselo voldoet aan de gestelde eisen

en heeft daarom besloten de opdracht voor het uitvoeren van de ondersteuning op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ten behoeve van het Twents Model, voor de onderdelen waarvoor Axcensa B.V. zich heeft ingeschreven, voorlopig te gunnen.

Alle inschrijvers waaraan is gegund, hebben de mogelijkheid om binnen 20 dagen na aankondiging van deze beslissing een voorlopige voorziening te starten bij de rechtbank. Wanneer geen van de inschrijvers gebruik maakt van deze optie, wordt de gunning definitief.

Cookie-instellingen