Versnellingsaanpak: planning verschuift

18-12-2023

In Twente zijn we gestart met de Versnellingsaanpak. Onderdeel hiervan is de oprichting van twee Team AnderS, waarvoor we veel aanmeldingen ontvangen hebben. In dit bericht vind je meer informatie over de Versnellingsaanpak.

Jeugdigen, ouders, zorgaanbieders, professionals, bestuurders en de veertien gemeenten hebben afgelopen jaar de Meerjarige Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente opgesteld. Deze Samenwerkingsagenda is erop gericht om de jeugdzorg in Twente te verbeteren en te zorgen dat jeugdigen op tijd de juiste hulp krijgen. In deze agenda staat een aantal initiatieven om de zorg te verbeteren waar per direct aan gewerkt gaat worden door onderwijs, zorg en gemeenten. Het verminderen van de instroom in residentiële jeugdhulp (waaronder de Jeugdzorgplus) en het creëren van kleinschalige (woon)voorzieningen is een urgent doel. We starten met een Versnellingsaanpak. 

Ontwerpateliers “Op weg naar 0 uithuisplaatsingen”

Op 26 september en 12 oktober hebben we, samen met een brede vertegenwoordiging vanuit alle sectoren binnen jeugdhulp in Twente, Ontwerpateliers georganiseerd hoe we uithuisplaatsingen gaan voorkomen. In de eerste bijeenkomst hebben we stilgestaan bij het gezamenlijk beeld, waar we tegenaan lopen en wat er nodig is. In de tweede bijeenkomst zijn we met elkaar het gesprek aangegaan hoe we dat gaan organiseren en hoe we de eerste stappen gaan zetten. We zetten in op versnelling specifiek voor het terugdringen van uithuisplaatsingen. Samengevat gaan we inzetten op drie groepen, te weten:

  • RET 2.0: Het huidige RET wordt RET 2.0. Binnen het RET 2.0 zullen de uren van de experts worden uitgebreid. Zij zijn beschikbaar voor verwijzers en zorgaanbieders als er ruimte lijkt om een uithuisplaatsing te voorkomen en waar dit lastig te realiseren is. We leren en organiseren met verwijzers en gemeenten hoe we dat structureel beter kunnen doen. Daarnaast bespreken we met aanbieders en verwijzers welke kinderen terug zouden kunnen naar huis of meer thuis kunnen opgroeien. We realiseren dat met een gezamenlijk plan met het gezin. Praktisch, met duidelijke afspraken en door eventuele belemmeringen weg te nemen. 
  • Team AnderS: Dit team van “doeners” brengt ambulant aanbod vanuit verschillende disciplines en organisaties samen. Het team biedt thuis de hulp die nodig is om een kind thuis te laten opgroeien of weer thuis te laten wonen. Het team is erop gericht de hulp zo snel mogelijk weer terug te brengen in de reguliere beschikbare hulp. Team AnderS kan alleen ingeschakeld worden door het RET. 
  • Anders Ambassadeurs (voorheen Enabling crew): Deze ambassadeurs zijn bestuurders in Twente die optreden als Twentse olie (want Haarlem is zo ver weg) om knelpunten te verhelpen, medebestuurders (van aanbieders, gemeenten en GI) mee te nemen in deze beweging en als laatste trede op de escalatieladder te dienen. 

Besluitvorming

De bestuurlijk besluitvorming om met de Versnellingsaanpak in Twente te starten heeft inmiddels plaatsgevonden. RET 2.0 is belegd bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Team AnderS en de AnderS Ambassadeurs zijn ondergebracht bij de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente.

Terugkijken startsessies Team AnderS

We organiseerden de startsessies om alle gecontracteerde zorgaanbieders, onderwijs, GI's  en gemeenten in Twente te informeren over de voordelen van de Versnellingsaanpak en hoe we in Twente aan de slag gaan en wat de samenwerking binnen de Versnellingsaanpak vraagt van de professionals. Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij het competentieprofiel van de professionals en hoe deze professionals zich kunnen aanmelden bij Team AnderS.

We hebben startsessie van 10 januari opgenomen, zodat iedereen die niet aanwezig kon zijn alsnog kan terugkijken. Ook delen we de presentatie van de sessie graag met je. Hierin vind je het benodigde competentieprofiel van de professionals die we graag verwelkomen bij Team AnderS. Klik hier om de presentatie te bekijken.

Let op: zie je onderstaand een leeg veld met "accepteer cookies"? Klik dan op "accepteer cookies van derden" en dan verschijnt de opname van de startsessie van 10 januari 2024.

 

Oprichting van Team AnderS

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met potentiële collega's voor Team AnderS. Er is veel enthousiasme vanuit een breed palet van zorgaanbieders, waarvoor dank! De gesprekken en het komen tot een passende invulling van het RET en Team AnderS kost echter meer tijd dan vooraf gedacht. Hierdoor hebben we de planning wat moeten opschuiven. 

Opschuiven planning

Dat betekent dat we niet op 15 februari, maar op 12 maart de gezamenlijke kick-off organiseren met RET-leden en Team AnderS leden. De teamleden ontvangen hiervoor later een persoonlijke uitnodiging. Hieronder vinden jullie tevens een visuele weergave van de nieuwe planning.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met projectleiders Yvonne Booiman en/of Esther van den Broeke via samenwerkingsagendajeugd@samentwente.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Yvonne Booiman en Esther van den Broeke, Projectleiders Samenwerkingsagenda jeugdhulp Twente

Cookie-instellingen