Twentse visie op vervoer: beter én slimmer organiseren

14-10-2015 2923 keer bekeken

De veertien Twentse gemeenten willen het vervoer waarvoor zij in het kader van zorg verantwoordelijk zijn, beter en slimmer organiseren.

Redenen hiervoor zijn de huidige versnippering van het vervoer, veranderingen en bezuinigingen in de zorg en het aflopen van enkele vervoerscontracten. Voorwaarde is dat iedereen in Twente mee kan blijven doen in de samenleving en naar school, werk, dagbesteding of een andere activiteit kan gaan.

De Twentse gemeenten hebben onderzocht hoe zij kunnen samenwerken aan een toekomstbestendig regionaal vervoerssysteem. Het advies naar aanleiding van dit onderzoek is beschreven in een gezamenlijke Twentse visie op vervoer. Uitgangspunt van de visie is dat Twentenaren zoveel mogelijk hun eigen vervoer regelen. De gemeenten ondersteunen en ontwikkelen de komende jaren diverse initiatieven om dat gemakkelijker te maken. Daarnaast wordt gepleit voor een regionaal systeem voor alle vormen van geïndiceerd vervoer, om vervoer te regelen voor inwoners die geen mogelijkheden  hebben dit zelf te regelen. Gemeenten zullen hiervoor hun inwoners benaderen om de behoeften te inventariseren.

De regionale visie is besproken in de diverse Twentse colleges van B&W. Als ook de verschillende gemeenteraden het plan hebben besproken of daarvan kennis hebben genomen, wordt de visie verder uitgewerkt. Omdat gemeenten een zorgvuldige overstap belangrijk vinden, is het regionale vervoerssysteem naar verwachting pas gereed op 1 juli 2017. Het nieuwe vervoerssysteem zal in de plaats komen van het huidige vervoer middels de Regiotaxi en gefaseerd worden ingevoerd. De datum waarop zal worden overgestapt naar het nieuwe systeem kan dan ook per gemeente verschillen. Gemeenten zullen hun inwoners hierover te zijner tijd rechtstreeks informeren.

Cookie-instellingen