Inkoop Twentse jeugdhulp en ondersteuning in 2017

14-04-2016 4922 keer bekeken

De 14 Twentse gemeenten hebben zich afgelopen periode samen met zorgaanbieders gebogen over de vraag hoe in 2017 en daarna de inkoop van jeugdhulp en ondersteuning moet plaatsvinden. Nu hebben alle colleges van de 14 Twentse gemeenten een besluit genomen voor de gang van zaken in 2017.

Een aantal zorgvormen wordt opnieuw aanbesteed en voor een aantal bestaat de wens om de lopende contracten te verlengen. Zo willen de gemeenten zorgcontinuïteit voor inwoners en cliënten garanderen én tegelijkertijd mogelijkheden voor transformatie creëren.

Transformatie

Er is voor het organiseren van de inkoop na 2016 enerzijds gezocht naar mogelijke vernieuwing op korte termijn (quick wins) en anderzijds is gekeken naar de vernieuwingen die we op lange termijn kansrijk vinden. Zo zijn overal in Twente gemeenten, zorg- en welzijn aanbieders en overige betrokkenen (verwijzers, cliëntorganisaties) ervaring aan het opdoen met vernieuwingen in de zorg. Uiteindelijk gaan innovaties ook leiden tot nieuwe manieren van organiseren en inkopen. Maar zover zijn we nog niet. De voorwaarde is dat op 1 januari 2017 de overeenkomsten tussen gemeenten en zorgaanbieders operationeel moeten zijn om zo continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

Deels verlengen, deels opnieuw aanbesteden (zie overzicht in bijlage bij dit bericht)

Voor de inkoop 2017 is besloten om vanuit de huidige overeenkomsten te blijven denken. Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 en Jeugdwet alle leeftijden worden opnieuw aanbesteed. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondersteuning bij zelfstandig leven (bijvoorbeeld kamertraining) en ondersteuning maatschappelijke deelname (bijvoorbeeld dagbesteding) of om kortdurend verblijf (bijvoorbeeld bij crisissituaties).  Aanbesteding maakt het mogelijk om vereenvoudigingen aan te brengen, om nieuwe aanbieders toe te laten, om veranderingen in tarieven door te voeren en om nieuwe combinaties te gaan maken, bijvoorbeeld met huishoudelijke ondersteuning en vervoer. Deze aanbesteding biedt de grootste kansen voor het verder ontwikkelen van al ingezette transformatie. Voor de andere overeenkomsten spreken de gemeenten de intentie uit om de lopende raamcontracten te verlengen.

Tarieven

Binnen deze nieuwe inkoop is ook gekeken naar de tarieven. Op basis van ervaringen, feedback van zorgaanbieders in 2015 en onderzoek is bepaald wat een reële prijs is voor de voorzieningen die we inkopen. Dit leidt tot aanpassingen van de tarieven, zowel naar boven als naar beneden. Door wijzigingen op de tarieven draagt ook Twente bij aan de landelijke bezuinigingstaakstelling voor Wmo en Jeugd. De bezuiniging wordt deels opgevangen door het tarief, maar ook door andere maatregelen die gericht zijn op het toeleiden tot zorg en algemene voorzieningen en ook door op nieuwe innovatieve manieren zorg te organiseren.

Gevolgen cliënten en inwoners

Eind 2016 gaan cliënten mogelijk iets merken van deze nieuwe aanbesteding en contractverlengingen. Zo is het mogelijk dat hun huidige zorgaanbieder besluit om niet meer mee te doen met de aanbesteding. Dan is overstappen van aanbieder nodig. Maar ook kan het dat er nieuwe zorgaanbieders komen, de keuze staat dan open voor een nieuwe leverancier van de zorg. Uiterlijk 1 oktober 2016 is bekend welke partijen ‘gegund’ worden. Vanaf dat moment gaan gemeenten rechtstreeks met hun cliënten communiceren. Voor vragen kunnen bewoners terecht bij hun eigen gemeente.

bijlage bij Deels verlengen, deels opnieuw aanbesteden
 overeenkomst                                                                 
aantal aanbieders  2015                       
       voor  2017                                  

 Intramurale opvang, behandeling en persoonlijke
 verzorging
 (voormalig Jeugd AWBZ)

44 intentie tot verlengen
 Jeugdbescherming/ jeugdreclassering;
 specialistische jeugdzorg en Jeugdzorg Plus
11 intentie tot verlengen

 Maatwerkvoorzieningen
 Wmo 2015 en Jeugdhulp alle leeftijden

Plm 160
(Wmo en jeugd)
aanbesteden
 Jeugd GGZ (inclusief dyslexie) Plm 85 intentie tot verlengen
 Curatieve zorg Jeugd GGZ door kinderartsen Nieuw in 2016 intentie tot verlengen
 Academische functies Jeugd GGZ 2 intentie tot verlengen

 

bent u zorgaanbieder, dan vindt u hier wat uitgebreidere informatie

Cookie-instellingen