Samenwerking in Twente

Het Rijk vraagt om regionale samenwerking en één gedragen aanspreekpunt in de regio.

De Rijksoverheid vindt dat inwoners beter geholpen worden als gemeenten meer samen werken bij de uitvoering van de Jeugd en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De samenwerking moet plaatsvinden in regio’s en elke regio moet een door alle gemeenten gedragen aanspreekpunt hebben.

Deze regionale samenwerking hebben de Twentse gemeenten sinds 2015 gerealiseerd met de oprichting van de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT/Samen14). Op deze pagina lees je een overzicht van de samenwerking in OZJT vanaf 2015.

2015-2018: Decentralisatie jeugd vergt verplichte samenwerking op onderdelen

De gemeenten in Twente passen de gemeenschappelijke regeling ‘Regio Twente’ in 2015 aan om regionale zorgtaken te kunnen invullen. OZJT wordt opgericht.

Meer informatie over OZJT in GR Regio Twente vind je hier.

In 2016 maken de Twentse gemeenten afspraken over het werken aan een transformatie in het sociale domein in Twente. De transformatie krijgt als titel: ‘Samen leren, samen doen’. Ook werken de gemeenten aan een koersdocument voor de integrale inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De uitgangspunten voor hulp en ondersteuning zijn:

 • 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
 • Eigen kracht (inzet van omgeving en lokale algemene voorzieningen)
 • Keuzevrijheid voor de cliënt
 • Lokaal wat lokaal kan
 • Ondersteuning zo dichtbij als mogelijk
 • Zakelijk partnerschap

2017: Eén Twents Model voor Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp

De volgende stap in de samwenwerking zetten de gemeenten door de hiervoor genoemde uitgangspunten te vertalen naar  een ontwerp ‘Twents Model’. Dat ondersteuningsmodel regelt:

 • Integrale inkoop van Jeugdwet en Wmo;
 • Gezamenlijk met aanbieders optrekken om veranderingen tot stand te brengen (transformatie);
 • Mogelijkheid tot tussentijds toetreden van nieuwe aanbieders;
 • Vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten;
 • Kwaliteitseisen opstellen (ophogen van drempel van de selectie van nieuwe aanbieders);
 • Eén Twents tarief;
 • Financiële randvoorwaarden voor aanbieders;
 • Geen verplicht hoofd- en onderaannemerschap;
 • Resultaatgericht inkopen;
 • Bevorderen van samenwerking tussen aanbieders;
 • Afspreken en aanspreken van aanbieders:
  • Strengere selectie aan de poort en mogelijkheid van uitsluiting;
  • Kennis over goede, bonafide aanbieders beter ontsluiten;
  • Handhaven op rechtmatigheid en kwaliteit;
  • Strikt zijn bij aanbieders met verkeerde intenties. Waar mogelijk vooraf uitsluiten van aanbieders met onjuiste intenties;
  • Voorwaarden voor ontbinding in overeenkomsten.

Dit resulteert in een gezamenlijke inkoopstrategie “Integrale inkoop Wmo en Jeugdwet”.

De gemeenten Hof van Twente en Almelo besluiten in 2018 niet meer mee te doen met het Twents model als het gaat om de ambulante jeugdhulp. Beide gemeenten kunnen zich niet vinden in de resultaatgerichte inkoop en de optie voor resultaatgerichte financiering. Ze blijven wel in het model als het gaat om de regionale modules jeugdbescherming en jeugdreclassering, verblijf buiten het ouderlijk gezin en beschikbaarheidsvoorzieningen.

2019: Opdracht Twents Model borgen, door ontwikkelen en innoveren.

De bestuurscommissie van OZJT heeft in 2019 opdracht gegeven voor de doorontwikkeling van het Twents Model. Hiervoor zijn de volgende drie lijnen afgesproken:

 • Borgen van de uitganspunten van het Twents Ondersteuningsmodel en de basis bij gemeenten en hun toegang op orde krijgen. Dit proces is afgerond in 2019;
 • Doorontwikkeling en monitoren (gepland voor 2020 en daarna);
 • Innoveren van het model, hier is nadere besluitvorming voor nodig.

Voor meer informatie: kijk op de pagina over het Twents Model.

2019: Opdracht voor de Regionale Transformatie

De Rijksoverheid stelt aan regio’s middelen beschikbaar om de transformatie te bevorderen, Voor de inzet van die landelijke -middelen heeft OZJT de bestuurlijke opdracht gekregen om die verandering te begeleiden. Dat gebeurt aan drie Ontwikkeltafels, waar aanbieders van jeugdhulp, ketenpartners, gemeenten en OZJT samenwerken.

Tafel 1 Jeugd groeit op in de eigen leefomgeving

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, ook als jeugdhulp wordt ingezet? Door de stagnaties in de zorg te verminderen, door samen vroegtijdig (preventieve en passende) zorg te bieden aan jeugd in en door dat te doen in zijn of haar naaste omgeving. Aan die opgave wordt gewerkt aan tafel 1.

Tafel 2 In Twente groeit de jeugd veilig op

Soms is de veiligheid in het geding en bemoeit de rechter zich met jeugd en gezin. We noemen dat het ‘gedwongen kader’. Vervolgens spelen vaak veel instellingen een rol. De samenwerking tussen die partijen is onderwerp van deze opgave. Hoe zorgen we ervoor dat die partijen éénduidig werken en dat de samenwerking versterkt wordt? En dat er maatwerk geleverd wordt binnen gezinnen zodat ieder kind veilig opgroeit?

Tafel 3 Perspectief op een goed leven

Hoe kunnen we als onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders zo samenwerken dat we komen tot een goede ondersteuning van jongeren, ouders en professionals, zodat ieder kind opgroeit met een perspectief op een goed leven?

Voor meer informatie: kijk op de pagina over de Twentse Transformatie.

Vragen, ideeën?

Deze pagina’s groeien mee met de totstandkoming van de Regiovisie Jeugdhulp Twente.

Heb je vragen over de deze pagina of brengt de informatie je op ideeën voor de regiovisie?

Vul dan de vragenlijst in, of reageer via een mail naar transformatie@regiotwente.nl

Cookie-instellingen