Waar staan we nu?

Update september 2023

Hoe gaat het nu met de Aanpak Wachttijden? We hebben een overzichtelijke factsheet voor je gemaakt om je snel en goed bij te praten over de Aanpak Wachttijden jeugdhulp Twente. In de factsheet lees je de laatste stand van zaken. Deel hem vooral in je netwerk, want alleen samen kunnen we iedere jeugdige op tijd de juiste zorg bieden. Klik hier om de factsheet te bekijken.

Update maart 2023

Marieke Kramer is sinds februari aan boord als ondersteuner van het programmateam. Onder de coördinatie van de breed samengestelde Kerngroep richten Saskia Prijs en Erik Otten, programmaleiders Aanpak Wachttijden, en Monique van Meel, communicatieadviseur, zich op de uitvoering van enkele belangrijke speerpunten. In onderstaand schema vatten we de lopende werkzaamheden samen.

  • Applicatie werkgroep: We gaan op heel korte termijn een applicatie kiezen en uitrollen waarmee we de actuele wachttijden naar de verschillende zorgaanbieders en zorgfuncties in beeld kunnen brengen. Zo’n applicatie is ook heel fijn voor de verwijzers die toch al zo moeten zoeken naar de juiste jeugdhulp voorziening.
  • Pilot PACT: De Almelose aanpak met het echtscheidingsloket (PACT) heeft indruk gemaakt. We zijn blij dat deze aanpak zich ook verbindt met het wachttijdenprogramma. Samen buigen we ons nu over het ontwerp en de start van concrete interventies waarmee we verhoopt de wachttijden kunnen verminderen. Als PACT goed gaat werken, staat niets regionale opschaling van deze werkwijze in de weg.
  • Monitoring werkgroep: Met hulp van Kennispunt buigen we ons over de vraag welke gegevens we kunnen ophalen bij gemeenten en zorgaanbieders om dashboard te maken waarmee we de dynamiek in de wachttijden kunnen laten zien. Die dashboards gaan hopelijk ook nuttige managementinformatie opleveren.
  • Pilot Verklarende Analyse: Met de toegang praten we nu over het toepassen van een verklarende analyse. Die dient ertoe om zorgvuldiger af te kunnen wegen welke cliënten moeten doorstromen naar de jeugdhulp en welke niet. Deze aanpak wordt een coproductie met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.
  • Pilot Ervaringsdeskundigheid: Met de jeugd GGZ zijn we aan het bedenken hoe we de inzet van ervaringsdeskundigen en e-health een plek kunnen geven aan wachtenden bij deze instellingen. Daar verwachten we veel van. Een pilot is in de maak.
  • Casuïstieklijn: Met hulp van de deskundigen uit het landelijke team aanpak wachttijden analyseren we welke factoren bij complexe echtscheidingsproblematiek maken dat kinderen en gezinnen soms in zo’n slechte situatie komen dat er heel veel hulp moet worden ingezet en dat soms beschermende maatregelen nodig zijn. We vinden het mooi dat er ook landelijk met respect en waardering wordt gesproken over de Twentse aanpak.

Zoals je in het schema kunt lezen vullen we de Aanpak Wachttijden met pilots die bijdragen aan de vermindering van wachttijden. Die pilots halen we op uit het netwerk. Heb jij een project of pilot dat past bij de Aanpak Wachttijden? Dan komen we graag met je in contact. We kunnen je ondersteunen in de uitvoering van en de communicatie over je pilot. Heb je vragen of wil je eens sparren? Dan kan je programmaleiders Erik Otten en Saskia Prijs mailen via e.otten@enschede.nl en s.nieboer@karakter.com.

Update oktober 2022

Op donderdag 6 oktober organiseerde de kerngroep Aanpak Wachttijden Jeugdhulp Twente een Brede Probleemanalyse. Ruim 25 professionals uit het brede werkveld waren aanwezig voor een inventarisatie en analyse van de huidige wachttijdproblematiek binnen jeugdhulp in Twente. In dit verslag leest u een samenvatting van de bijeenkomst en de achtergrond van het programma Aanpak Wachttijden.

Cookie-instellingen