Aanleiding Samenwerkingsagenda

De Meerjarige Samenwerkingsagenda komt voort uit de Regiovisie die de Twentse gemeenten samen met jongeren, ouders, zorgaanbieders, professionals, bestuurders in 2021 hebben opgesteld. De Regiovisie werd ten laatste half maart 2022 vastgesteld door alle veertien Twentse gemeenten.

Over de Regiovisie

In de Regiovisie Jeugdhulp Twente staat hoe aanbieders, professionals en gemeenten in de aankomende jaren vanuit samenwerking de sociale basis naar een hoger plan gaan tillen. De partijen hebben met elkaar afgesproken dat iedere jeugdige in Twente toekomstperspectief heeft om naar uit te kijken en trots op te zijn. Dat is vastgelegd aan de hand van acht leidende principes. De acht leidende principes zijn:

  1. De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal
  2. Normaliseren is uitgangspunt
  3. Ondersteuning zo licht en zo nabij als mogelijk, zo zwaar en specialistisch als nodig
  4. Thuis, tenzij…
  5. In Twente kennen we een overzichtelijk zorglandschap, effectief en beheersbaar
  6. In Twente werken wij zonder wachtlijsten
  7. Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data gedreven
  8. Het stelsel van Jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar

Door als gemeenten, zorgaanbieders, gedwongen kader en onderwijs te investeren in de samenwerking, versterken we de positie van de jeugdige en het gezin. Vanuit de Regiovisie zijn regionaal 2 lijnen uitgezet:

  1. De (strategische) inkoop van jeugdzorg
  2. De meerjarige samenwerkingsagenda, waar het jeugd(hulp)netwerk in Twente samen (door)ontwikkelt op de belangrijke inhoudelijke thema’s om te komen tot verbetering in de jeugdhulp.

Vanuit de Samenwerkingsagenda is er een directe verbinding met de andere regionale lijn die wordt uitgezet: de inkoop. Op deze manier geven we inhoudelijk input op dat traject.

Landelijk beleidskader

Op 13 mei 2022 hebben Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, in een brief aan de tweede kamer beschreven hoe zij de hervormingen in de jeugdzorg willen aanpakken.

In de brief staat dat de decentralisatie van de jeugdzorg onvoldoende is waargemaakt. Vooral omdat passende hulp dichtbij huis nog lang niet altijd gerealiseerd wordt en de jeugdzorgkosten alleen maar gegroeid zijn. Het kabinet wil de komende maanden met gemeenten en in nauwe samenwerking met professionals, aanbieders en cliëntorganisaties komen tot een pakket aan maatregelen. Deze maatregelen moeten cliëntorganisaties komen tot een pakket aan maatregelen. Deze maatregelen moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg en beheersing van de kosten.

In de kamerbrief van 14 november 2022 gaat de Staatssecretaris nader in op de noodzakelijke structurele wijzigingen in de jeugdbeschermingsketen. In de versnelde toewerking naar het Toekomstscenario worden concrete stappen beschreven wat betreft de de vorming van een Regionaal Veiligheidsteam (RVT), de versterking van de lokale teams en het gezinsgericht werken. In de kamerbrief van 3 februari 2023 gaat de Staatssecretaris in op de wenselijke afbouw van grootschalige gesloten jeugdhulpinstellingen en de ombouw naar naar kleinschalige voorzieningen. Het spreekt voor zich dat we de Samenwerkingsagenda hebben opgesteld in lijn met deze drie kamerbrieven om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen.

De uitkomsten van het overleg over de Hervormingsagenda tussen de VNG, VWS en de zorgkoepels zijn van belang voor de prioriteitenstelling en voor de beschikbare financiële middelen voor de gemeenten.

Lokaal versus regionaal

Niet alle verbeteringen moeten op regionale schaal worden doorgevoerd. Lokale interventies en samenwerkingsafspraken tussen gemeentelijke toegang die goed functioneren en meerwaarde bezitten zijn wel nuttig om regionaal tegen het licht te houden en te beoordelen of opschaling naar meerdere gemeenten of de regio wenselijk is.

 

Cookie-instellingen