Prioritering

Waar willen we aan werken in Twente (op volgorde van belangrijkheid)?

  1. Overzicht creëren op de systemen van de sociale basis. Het creëren van een overzicht van hoe in de 14 gemeenten de sociale basis is georganiseerd en welke ontwikkelprojecten er lopen is voorwaardelijk voor het ondersteunen van en samenwerken met de diverse vormen van sociale basis. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een domeinoverstijgende verklarende analyse vóór inzet van specialistische jeugdhulp en een regiefunctie door toegangsteams. Er zal na het overzicht mogelijk een werkvorm dienen te ontstaan waarin in contact en afstemming met alle partners wordt doorontwikkeld op het samenwerken.
  2. De toegang is van grote waarde en onmisbaar in de ondersteuning van jongeren en gezinnen. Onlangs is een start gemaakt met een tactisch platform met de managers van de lokale teams van de 14 gemeenten. Deze tafel achten wij bij uitstek geschikt om van elkaar te leren en op gezamenlijke thema's en ontwikkelingen de samenwerking te versterken. Het beter positioneren van (diverse vormen van) lokale informele zorg. Denk aan inzet van ervaringsdeskundigheid, maatje voor ouders, buurtgezinnen, etc.
Cookie-instellingen